יום שלישי, 21 ביולי 2020

חובת רישום שעות עבודה ומנוחה שבועית - בקרת שכרמעסיקים חייבים לנהל רישום שוטף של שעות העבודה והמנוחה השבועית של העובדים. במקרה של תביעה הנוגעת לתשלום שכר עבודה על שעות העבודה, שעות נוספות או עבודה במנוחה השבועית, נטל ההוכחה חל על המעסיקים.

מעסיקים חייבים לנהל רישום לגבי העובד, הכולל פרטים כגון:

החובה לנהל רישום של שעות עבודה חלה על המעסיקים עובדים לצורך עסק, משלח יד, או שירות לציבור בלבד. כלומר, החובה לא חלה על יחיד המעסיק עובדים שלא לצורך עסק, כגון: אדם פרטי המזמין שירותי ניקיון בביתו לצרכיו.

אופן הרישום

רישום שעות העבודה, שעות המנוחה השבועית והשעות הנוספות צריך להתבצע באופן שוטף.
את הרישום יש לבצע באמצעי מכני, דיגיטלי או אלקטרוני. אם בוצע הרישום בדרך אחרת, ייחתם הרישום מידי יום בידי העובדים, ויאושר בחתימת אחראי שמינו המעסיקים, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

נטל ההוכחה בתביעת העובד

אם עובדים הגישו תביעה לתשלום שכר עבודה, גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שעות העבודה שבעדן נתבע השכר שנויות במחלוקת, והמעסיקים לא הציגו רישומי נוכחות כנדרש, על המעסיק להוכיח (נטל הוכחה) שהעובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת.
בתביעה לתשלום גמול שעות נוספות, תחול חובת ההוכחה על המעסיקים לגבי מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות, או 60 שעות נוספות חודשיות.

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה

למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סמכויות לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות שונות שבחוקי העבודה. בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה ועובדים זרים קיימות גם סמכויות אכיפה אזרחיות

הערה

זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות:
  1.  מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבההחל על הענף או מקום העבודה.
  2. מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה