יום שלישי, 29 ביוני 2021

שווי הוצאות נסיעה לחו"ל

 

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972

בפרק זה נעסוק בחיוב שווי כאשר מדובר בנסיעה לחו"ל לצרכי עבודה (ייצור הכנסה למעסיק).

חשוב! אם מדובר בנסיעה מטעם העבודה למטרת חופשה, טובת ההנאה היא כולה של העובד, ויש לחייבו בשווי למס בגין מלוא סכום הנסיעה. ואולם, אם מדובר בנסיעה לחו"ל לצורכי עבודה, העובד יחויב בשווי רק בתנאים מסוימים, כפי שיפורט כדלקמן.

תנאי החיוב בשווי כאשר מדובר בנסיעה לחו"ל לצרכי עבודה, מוסדרים בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972.

תחילה יש לבדוק את מטרת הנסיעה: עבודה או חופשה. אם זו חופשה, טובת ההנאה של העובד גוברת והוא יחויב בשווי. אם זו נסיעת עבודה, יש לבדוק תקרות לפי התקנות:

 1. טיסות

טיסה במחלקת תיירים – אין זקיפת שווי.

טיסה במחלקת עסקים – אין זקיפת שווי.

טיסה במחלקה ראשונה – יש זקיפת שווי בסכום ההפרש שבין עלות הטיסה במחלקה ראשונה לבין עלות טיסה במחלקת עסקים.

 1. השכרת רכב בחו"ל – עד 64$ ליום אין זקיפת שווי; ההפרש מעבר ל-64$ ליום יחויב במס.
 2. לינות – קיימת הבחנה בין נסיעה קצרה (עד 90 לינות) ונסיעה ארוכה (מעל 90 לינות).

ייתכנו מצבים שבהם נסיעה אחת ארוכה מפוצלת למספר נסיעות קצרות, ולכן אם בין שתי נסיעות חלפו מעל 14 יום, הנסיעות יופרדו. אם שתי הנסיעות התרחשו בתוך טווח של שבועיים, זו תיחשב נסיעה אחת.

חישוב שווי כאשר הנסיעה הינה עד 90 לינות:

 • נסיעה עד 90 לינות מתפצלת לחישוב של 7 לילות ראשונים וחישוב לינות מהלינה השמינית ואילך.
 • ב-7 לילות הראשונים, הסכום המותר הוא הסכום ששולם לבית המלון ולא יותר מ-289$ ללילה. תשלום מעבר ל-289$ ללילה יחויב בשווי של הסכום ששולם פחות 289$.
 • מהלינה ה-8 ואילך
  • עד 127$ ללילה – אין זקיפת שווי.
  • לינה מעל 127$ ללילה – הסכום המותר במס יהיה הגבוה מבין 75% מההוצאה בפועל או 127$, לא יותר מ-289% x 75%. 

נסיעה הכוללת מעל 90 לינות: 

הוצאות לינה עד 127$ ללילה מותרות. כל סכום מעבר ל-127$, יחויב במס לפי השווי.

 1. הוצאות אחרות – הוצאות שהן לא לינה, השכרת רכב או טיסה. למשל, השתתפות בירידים, ארוחות, מסעדות ועוד. גם כאן יש תקרה, שהסכום שלה משתנה במקרה שהעובד לן במלון ובמקרה שהוא לא לן במלון.

אם נדרשו הוצאות לינה (העובד לן במלון) – ההוצאות המוכרות יהיו עד 81$ ליום.
אם לא נדרשו הוצאות לינה – ההוצאות המוכרות יהיו עד 136$ ליום.

הגדלה ב-25%

מדינות מסוימות יקרות ולכן ההוצאות שיותרו בהן גבוהות ב-25% מהסכומים שלעיל. המדינות רשומות בנספחים. לכן, קודם כל יש לבדוק באיזה מדינה מדובר. ההגדלה של 25% במדינות יקרות חלה על הוצאות לינה והוצאות אחרות בלבד.

יום ראשון, 27 ביוני 2021

זכויות עובדי קבלן כוח אדם

 

ככלל, עובדי קבלן זכאים לכל הזכויות שלהן זכאי כל עובד, מכוח חוק ומכוח הסכמים קיבוציים. קבלן כוח אדם אחראי להענקת הזכויות שלהן זכאים העובדים לפי חוק ולפי הסכמים קיבוציים.​

עקרונות ותנאים לעניין העסקת עובדים על ידי קבלן כח אדם והחובות החלות על מעסיקיהם של עובדי קבלן (קבלן כוח אדם והמעסיק בפועל), נקבעו בחוק.

בנוסף לכך זכאים עובדי קבלן במגזר העסקי להטבות ייחודיות, כגון: שי לחג, מספר מוגדל של ימי חופשה ומחלה וכן להפרשת תשלומים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות. זכויות אלה נקבעו בהסכם הקיבוצי, החל לפי צו ה​רחבה על כל המעסיקים העוסקים באספקת שירותי כח אדם למגזר העסקי ועל עובדיהם.

זכויות עובדי קבלן באבטחה, שמירה וניקיון

לעניין תנאי ההעסקה של עובדי קבלן בתחומי האבטחה, השמירה והניקיון, נקבעו הסדרים מיוחדים:

 • בהסכם קיבוצי ובצו הרחבה המעניקים לעובדים בענף הניקיון והתחזוקה הטבות ייחודיות כגון: תוספת ותק, החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, שי לחגים וקרן השתלמות.
 • בהסכם קיבוצי ובצו הרחבה המעניקים לעובדים בענף האבטחה והשמירה הטבות ייחודיות כגון: תנאי שכר מיוחדים, הגדלה של ימי מחלה וחופשה וקרן השתלמות.
 • בהסכם קיבוצי הקובע תנאי עבודה לעובדים המועסקים, על ידי קבלני שירות, במתן שירותי שמירה וניקיון למדינה, ובחוק המחיל את תנאי ההסכם הקיבוצי על כל העובדים המועסקים, על ידי קבלני שירות, במתן שירותי שמירה וניקיון בגופים ציבוריים.

חובות קבלן שירות ומקבל השירות

קבלן שירות אחראי להענקת הזכויות שלהן זכאים העובדים לפי חוק ולפי הסכמים קיבוציים. עם זאת, גם מקבל השירות אחראי להענקת חלק מהזכויות האמורות לעובדים והוא חייב לנקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי קבלן השירות המועסקים אצלו.

הגבלת תקופת ההעסקה

ככלל,  אין להעסיק עובדים של קבלן כח אדם אצל מעסיק בפועל, למשך תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים. במקרים חריגים בלבד, ניתן להאריך את תקופת ההעסקה אצל המעסיק בפועל לתקופה שלא תעלה על 15 חודשים, בכפוף לקבלת היתר להארכת תקופת ההעסקה.

העסקת עובדי קבלן לאחר תום תשעה חודשים

עובדים של קבלן כח אדם המועסקים אצל מעסיק בפועל, למשך תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים, ייחשבו כעובדים של המעסיק בפועל.

אם ניתן היתר להארכת תקופת ההעסקה על ידי קבלן כח האדם, ולאחר מכן העובדים המשיכו לעבוד אצל המעסיק בפועל, ייחשבו העובדים לעובדים של המעסיק בפועל בתום תקופת ההארכה.

תקופת ההעסקה על ידי קבלן כוח האדם, של עובדים שנעשו לעובדים של המעסיק בפועל בנסיבות אלה, תובא בחשבון בחישוב הוותק של העובדים אצל המעסיק בפועל, כגון: לעניין חישוב פיצויי פיטורים, או תוספת ותק.

מקרים שבהם לא חלה ההגבלה

ההוראות לעניין הגבלת תקופת ההעסקה, לרבות לעניין חישוב הוותק, לא חלות על:

 1. עובדים של קבלן שירות.
 2. עובדים של קבלן כח אדם, שהם עובד זר המועסק בענף הבניין.
 3. עובדים של קבלן כח אדם המועסקים בתפקידי מחשוב, כלומר: בתחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב.

יום שני, 21 ביוני 2021

זיכוי בגין קרוב נטול יכולת במוסד

 

סעיף 44 לפקודת מס הכנסה 

חשוב! יש להבדיל בין נקודות זיכוי ובין זיכויים.

נקודות זיכוי ניתנות באופן שכל נקודת זיכוי שווה 219 ₪.

זיכויים ניתנים באופן חישובי, כאשר חישוב של כל זיכוי משתנה לפי נוסחה מותאמת. בנושא זה נעסוק בזיכויים, שאינם על דרך נקודות, אלא בצורה של חישוב.

סעיף 44 לפקודת מס הכנסה: 

"בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 35% מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף זה".

לצורך קביעת הזכאות להטבה זו, צריכים להתקיים מספר תנאי סף. נדרשת עמידה מלאה בתנאים על מנת לקבל את הזיכוי.

תנאי הסף שצריכים להתקיים:

 1. קירבת העובד לנטול היכולת: אם העובד או בן זוגו משלם למוסד עבור מי מקרובי המשפחה האמורים בלבד, הוא יכול להיות זכאי לזיכוי במס. אם התשלום למוסד הינו עבור קרובי משפחה אחרים, המשלם לא יהיה זכאי לזיכוי ממס.
 2. חובה לשהות במוסד: קרוב המשפחה חייב להיות במוסד. אם קרוב המשפחה לא שוהה במוסד, אין תחולה לסעיף ולא תהיה זכאות לקבלת זיכוי לפי סעיף זה.
 3. בדיקת הכנסות של נטול היכולת השוהה במוסד: יש לבצע בדיקת הכנסות של נטול היכולת שנמצא במוסד (ולא של האדם שמשלם), כמו הכנסות מפנסיה, השכרת דירות וכו'. בגדר הכנסתו של נטול היכולת נכללות גם הכנסות פטורות וגם הכנסות שאינן פטורות.

סכום ההכנסות לגבי יחיד הוא 170,000 ש"ח לשנה, ולגבי זוג – 272,000 ש"ח בשנה.

אם ההכנסות של נטול היכולת גבוהות מהתקרה האמורה, לא יתקבל זיכוי בידי הקרוב. הרציונל: אם ההכנסות של נטול היכולת עולות על סכומים אלו, ניתן להניח שהוא יכול לממן את התשלומים למוסד בעצמו, ואין צורך שקרוב המשפחה יממן זאת.

אופן חישוב הזיכוי:

35% X (הסכומים ששולמו למוסד – 12.5% x ההכנסה של המשלם)

ההכנסה של המשלם בסעיף זה היא רק הכנסה חייבת, כלומר לא כולל הכנסות פטורות.

יום שבת, 12 ביוני 2021

ביטוח לאומי אימהות

 

הגדרות 

 • מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה

הזכאיות למענק הן:

 • מבוטחת או אשת מבוטח, גם אם ילדה מחוץ לישראל;
 • עובדת שכירה או עצמאית המועסקת בישראל, או אשת עובד שכיר או עצמאי המועסק בישראל 6 חודשים לפחות לפני הלידה, אף אם אינם תושבי ישראל, ובלבד שילדה בישראל.
 • לידה – לידת ולד חי או לידה אחרי 22 שבועות של הריון.
 • יום קובע – היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד בשל היותה בהריון שהסתיים בלידה.

דמי לידה

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שנמצאת בתקופת לידה והורות. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאינה עובדת לרגל ההיריון והלידה.

כמו כן, אב זכאי להחליף את בת-זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים בחוק.      

המבוטחות:

 1. עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל).
 2. עובדת שכירה המועסקת מחוץ לישראל, ובלבד שהיא ומעסיקה תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל או שהיא עובדת מקומית ישראלית.
 3. אישה שמלאו לה 18 שנים, והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (בתי ספר מוכרים לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות וכן מקומות שההכשרה או השיקום ניתנים בהם בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה במקצוע הנלמד, לפי תכנית לימודים של 35 שעות בשבוע במשך 6 חודשים רצופים לפחות), ובלבד שעבדה כעובדת שכירה או עצמאית 30 ימים רצופים לפחות לפני המועד בו הפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון.

תקופת אכשרה

על מנת שיולדת תהיה זכאית לדמי לידה, עליה להשלים תקופת אכשרה, כדלקמן:

דמי לידה מלאים: כאשר שולמו דמי ביטוח עבור עובד/ת או על ידי עובד/ת עצמאי/ת בעד 10 מתוך 14 החודשים, או בעד 15 מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע, היולדת תהיה זכאית לדמי לידה מלאים, דהיינו למשך 15 שבועות בתשלום (ס' 50(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי).

דמי לידה מופחתים: כאשר שולמו דמי ביטוח עבור עובד/ת או על ידי עובד/ת עצמאי/ת בעד 6 מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע – היולדת תהיה זכאית לדמי לידה מופחתים, דהיינו למשך 8 שבועות בתשלום (ס' 50(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי).

 מי שיולדת תאומים או יותר באותה לידה:

 1. אם היא זכאית ל-15 שבועות דמי לידה, היא תקבל 3 שבועות נוספים על כל ילד נוסף.
 2. אם היא זכאית ל-8 שבועות דמי לידה, היא תקבל 2 שבועות נוספים על כל ילד נוסף.

חישוב דמי לידה:   

שיעור דמי הלידה ליום יהיה הגבוה מבין ממוצע 3 חודשים או ממוצע 6 חודשים ולא יותר מ-1485.83 ₪ ליום כפול תקופת הזכאות.    

יש להתחשב בתקופות אשפוז של היולדת או הנולד בהתאם לחוק.

גמלה עבור שמירת הריון

הגמלה משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה עקב סיכון רפואי, לה או לעובר, הנובע מן ההיריון. הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.

מי שאושרה לה גמלה לשמירת היריון ל-30 ימים רצופים לפחות, והסתיימה שמירת ההיריון, ובמהלך אותו ההיריון נזקקה שוב לשמירת היריון – תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה הנוספת (אחת או יותר) אם הייתה בשמירת היריון 14 ימים רצופים לפחות (בכל תקופה באותו הריון).

כדי לקבל גמלה בעד תקופה נוספת של שמירת היריון, על האישה להגיש לסניף הביטוח הלאומי טופס אישור רפואי לגמלה לשמירת היריון, שבו יאשר רופא מומחה למחלות נשים ולידה את התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.

המועד האחרון למסירת טופס האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.

תנאי הזכאות לגמלה עבור שמירת הריון:

 1. האישה תושבת ישראל.
 2. האישה הינה עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום קובע לשמירת היריון – היום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההיריון.
 3. יש בידה אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת ההיריון. בכל מקרה, לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים לפני היום שנערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע שהיא זקוקה לשמירת היריון.
 4. תקופת השמירה הראשונה לא תפחת מ-30 ימים רצופים. אם קיימת הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון לא תפחת מ-14 ימים לפחות.
 5. האישה לא מקבלת מגורם אחר תשלום בעד תקופת שמירת ההיריון. בעקבות שינוי בחוק ביטוח אימהות מיום 6.9.07, העובדת לא חייבת לנצל ימי מחלה שעומדים לזכותה. אם עובדת הזכאית לתשלום גמלה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי, מעדיפה בכל זאת לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלה, תישלל זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי בעד הימים ששילם לה המעסיק.
 6. בכל מקרה, רופא מטעם המוסד רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי.
 7. למי שיוצאת לחו"ל – אישה בשמירת היריון אינה זכאית לגמלה מרגע יציאתה לחו"ל ואילך.

חישוב הגמלה

שיעור הגמלה ליום יהיה בסכום הגבוה מבין ממוצע 3 חודשים או ממוצע 6 חודשים, ולא יותר מ-297.17 ₪ ליום כפול מספר ימי ה"שמירה".

על הסכומים האלה משולמת תוספת יוקר ומנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

יום שלישי, 1 ביוני 2021

טפסים ביטוח לאומי

 

טופס 106

מדי חודש מפיקים תלוש שכר לעובד. כשמסתיימת השנה, המעסיק מחויב להוציא ריכוז שנתי של כל תלושי השכר של העובד.

טופס מרכז זה הוא טופס 106. על המעסיק למסור לעובד טופס 106, שכולל ריכוז כל השכר השנתי שקיבל, מספר חודשי העבודה שעבד, סכום המס שנוכה, סכום דמי ביטוח לאומי שנוכו משכרו.

חובה למסור טופס זה לעובד עד 31/3 או ביום שבו חדל העובד להיות מועסק על ידי המעסיק.

הטופס יימסר לעובד בין אם נוכה ממנו מס ובין אם לאו.

טופס 102

דיווח חודשי או דו-חודשי של מעסיק לרשות המיסים על סך כל המשכורות ששולמו לעובדים, מספר העובדים שהועסקו, סכומי מס הכנסה שנוכו מהעובדים וסכומי ביטוח לאומי מופחתים ובשיעור מלא שמשולמים מהעובד ומהמעסיק. הטופס אינו כולל דיווח פרטני לגבי כל עובד ועובד, אלא ריכוז לגבי כל המועסקים בעסק.

מועד דיווח: עד ה-15 לחודש (שכר פברואר, למשל, ידווח והניכויים יועברו עד ה-15/03).

הטופס ידווח מידי חודש לביטוח הלאומי, וכמו כן ידווח למס הכנסה (באופן חודשי או דו חודשי – בהתאם להגדרת העסק) בין אם נוכה מס ובין אם לאו.

טופס 126

טופס זה כולל דיווח שנתי מרוכז של טופסי 102. טופס 126 מהווה ריכוז חצי שנתי או שנתי של כל מה שדווח בטפסי 102 באותה תקופה.

מועד דיווח 126 שנתי: עד 31/03 בשנת המס שלאחר שנת המס בגינה מבוצע הדיווח.

טופס 161 – הודעת המעסיק על פרישה של עובד מעבודה

הטופס מוגש לגבי עובד הפורש מעבודתו. בטופס יצוין סכום מענק הפרישה שקיבל, מי המשלמים, המשכורת לחישוב הפטור ממס, שנות ותק, מענק חייב, מענק פטור, חלקיות משרה ועוד.

הגשה: לפקיד השומה והעתק לעובד.

טופס 161א – הודעת עובד על פרישה מעבודה

בטופס זה קובע העובד מה ברצונו לעשות עם המענק: מס, פריסה, רצף פיצויים או רצף קצבה.

טופס 101

כרטיס עובד המוגש עבור כל עובד עם תחילת עבודתו בעסק.

בגב הטופס רשומות הגדרות של סוגי עובדים ומשכורות. למשל, משכורת חודש – משולמת למי שעובד לפחות 18 ימים בחודש; משכורת חלקית – משולמת למי שעובד עד 5 שעות ביום, ולא יותר משמונה שעות בשבוע; משכורת בלתי קבועה – כמו מס לפי תקנות. משכורת בעד משרה נוספת – משולמת כאשר העובד מועסק יותר מ-5 שעות ביום במקום עבודה אחר, או אם הוא מקבל קצבה שחייבת במס.