יום רביעי, 29 ביולי 2020

היעדרות מעבודה עקב מחלה - בקרת שכרעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה, זכאים לדמי מחלה. תשלום דמי מחלה לגבי עובדים בתחומי עיסוק מסוימים, כגון: בענפי החקלאות, או ההובלה, מוסדר בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה.  עובדים שלא קיים לגביהם הסדר לתשלום דמי מחלה בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה, זכאים לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976.

מהי מחלה המזכה בדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה

מחלה המזכה בדמי מחלה הינה:
 • אי כושר זמני או קבוע של עובדים לבצע את עבודתם, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי כגון שפעת או דלקת ריאות.
 • אי כושר חלקי עקב מגבלה רפואית, אם רופא קבע, על פי ממצאים רפואיים, שמחמת מגבלות רפואיות העובדים אינם מסוגלים, בפרק זמן מסוים, לבצע עבודה מסוימת או בתנאים מסוימים, וכתוצאה מכך העובדים אינם מסוגלים לבצע את עבודתם אלא באופן חלקי.

"עבודה מתאימה אחרת" במקרה של אי כושר חלקי

במקרה של אי כושר חלקי עקב מגבלה רפואית, על המעסיק להציע לעובדים "עבודה מתאימה אחרת", מלאה או חלקית, באותו מקום עבודה, בשכר שאינו נמוך מהשכר שהיה משולם לעובדים אילו המשיכו בעבודתם הקודמת.
עובד יהיה זכאים לדמי מחלה במקרה של אי כושר חלקי, רק אם לא הוצעה להם "עבודה מתאימה אחרת".

תעודת מחלה ("אישור מחלה")

על העובדים המבקשים לקבל דמי מחלה להמציא למעסיקם תעודת מחלה (אישור מחלה), החתומה על ידי רופא.
לפי התקנות, על תעודת המחלה לכלול את הפרטים הבאים:
 • שם החולה ומספר זהותו
 • התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה וכן התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לבצע את עבודתו (אם עדיין אינו מסוגל לשוב לעבודה)
 • שם הרופא ומענו וכן תאריך הוצאת התעודה
עובדים שמבוטחים בקופת חולים, ימציאו תעודת מחלה מאת קופת החולים או תעודה שאושרה על ידי קופת החולים.
המעסיק רשאי להעמיד את העובדים לבדיקה רפואית, במידה ומתעורר אצלו ספק בקשר לתעודת מחלה שלא התקבלה מקופת חולים או שלא אושרה על ידי קופת חולים.

מתי אין זכאות לדמי מחלה?

 • אם עובדים עבדו בתקופת מחלתם, בשכר או בתמורה אחרת.
 • ככלל, עובדים לא זכאים לדמי מחלה אם הם זכאים, לתשלום אחר על פי חוק עבור אותה תקופה, עקב אי כושר לעבודה מטעמי בריאות, כגון: דמי פגיעה עקב תאונת עבודה או דמי תאונה המשולמים לפי חוק הביטוח הלאומי.
 • עם זאת, זכאות לקצבת נכות (כללית) לפי חוק ביטוח הלאומי וכן זכאות לפיצוי לפי פקודת הנזיקין, כגון פיצוי עקב פגיעה בתאונת דרכים, לא שוללות זכאות לדמי מחלה
יום ראשון, 26 ביולי 2020

בקרת שכר - שימוע פיטוריםמערכת היחסים בין המעסיק והעובד לא תמיד נעה על מי מנוחות. לעתים קורה שהיחסים עולים על שרטון ובמקרים כאלו על המעסיק לא אחת לסיים את ההתקשרות עם העובד.
כדי להבטיח הליך תקין החוק קובע שלא ניתן לפטר עובד בלי לתת לו הזדמנות להשמיע את טענותיו נגד הכוונה לפטר אותו.

הזכות לשימוע ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק לכל עובד. פיטורי עובד ללא הליך שימוע פיטורים או בהליך לקוי מספק עילה לתביעה נגד המעסיק בבית הדין לעבודה שבה ניתן לבקש לבטל את פיטורי העובד או לתבוע מהמעסיק פיצוי הדין הליך לא תקין.

מה מחויב המעסיק?
כדי להבטיח הליך תקין והוגן על המעסיק להקפיד על ביצועו לפי חוק. יש לתת לעובד הודעה בכתב זמן סביר לפני השימוע כשי לאפשר לו להתכונן. על המעסיק להציג בפני העובד את הנימוקים המלאים להחלטה לפטרו ולאפשר לעובד לעיין במידע ובמסמכים שעליהם מסתמך המעסיק. במסגרת זו על המעסיק להצביע על הפרות משמעת שביצע העובד וליין אירועים מסוימים ומועדם כדי לאפשר לעובד להתייחס אליהם.
בשימוע על המעסיק לתת לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו, אשר המעסיק מצידו מחויב לשמוע את טענות העובד בלב פתוח ובנפש חפצה תוך התייחסות רצינית. לכן אסור עליו להגיע לשימוע עם החלטה ברורה מראש. מסיבה זו מינוי חליף לעובד לפני השימוע או זמן קצר לאחריו עלולים להעיד על אי ביצוע תקין של הליך השימוע.

על המעסיק לתעד את שיחת השימוע באמצעות פרוטוקול ולכלול בו את התייחסות העובד לטענות המעסיק. העובד יעיין בפרוטוקול ואם אישר את אמיתות הדברים הוא יחתום עליו בציון התאריך והמקום שבו התנהל השימוע. יש לתת לעובד עותק מפרוטוקול השימוע.

זכות לייצוג
זכויות העובד מקנות לו בכפוף להעדפותיו זכות להיות מיוצג על-ידי עורך דין או נציג ועד העובדים, אם קיים כזה בשימוע. לאחר ביצוע השימוע ימסור המעסיק לעובד הודעה ברורה לגבי ההחלטה שהתקבלה.

שימוע פיטורים – זכות העובד ולא חובתו
עובד שבחר לא להתייצב לשימוע מוותר למעשה על הזכות להעלות טענותיו בפני מעסיקו. זה לא מהווה הסכמה לפיטורין וכמובן לא הופך את ההחלטה לפטר את העובד להתפטרות של העובד. זו גם אינה עבירה פלילית היות שהעובד רשאי לוותר על זכותו לטיעון. התחמקות מהשימוע וניסיונות לדחות אותו לעומת זאת מהווים התנהלות שלא בתום לב.


יום שלישי, 21 ביולי 2020

חובת רישום שעות עבודה ומנוחה שבועית - בקרת שכרמעסיקים חייבים לנהל רישום שוטף של שעות העבודה והמנוחה השבועית של העובדים. במקרה של תביעה הנוגעת לתשלום שכר עבודה על שעות העבודה, שעות נוספות או עבודה במנוחה השבועית, נטל ההוכחה חל על המעסיקים.

מעסיקים חייבים לנהל רישום לגבי העובד, הכולל פרטים כגון:

החובה לנהל רישום של שעות עבודה חלה על המעסיקים עובדים לצורך עסק, משלח יד, או שירות לציבור בלבד. כלומר, החובה לא חלה על יחיד המעסיק עובדים שלא לצורך עסק, כגון: אדם פרטי המזמין שירותי ניקיון בביתו לצרכיו.

אופן הרישום

רישום שעות העבודה, שעות המנוחה השבועית והשעות הנוספות צריך להתבצע באופן שוטף.
את הרישום יש לבצע באמצעי מכני, דיגיטלי או אלקטרוני. אם בוצע הרישום בדרך אחרת, ייחתם הרישום מידי יום בידי העובדים, ויאושר בחתימת אחראי שמינו המעסיקים, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

נטל ההוכחה בתביעת העובד

אם עובדים הגישו תביעה לתשלום שכר עבודה, גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שעות העבודה שבעדן נתבע השכר שנויות במחלוקת, והמעסיקים לא הציגו רישומי נוכחות כנדרש, על המעסיק להוכיח (נטל הוכחה) שהעובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת.
בתביעה לתשלום גמול שעות נוספות, תחול חובת ההוכחה על המעסיקים לגבי מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות, או 60 שעות נוספות חודשיות.

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה

למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סמכויות לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות שונות שבחוקי העבודה. בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה ועובדים זרים קיימות גם סמכויות אכיפה אזרחיות

הערה

זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות:
 1.  מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבההחל על הענף או מקום העבודה.
 2. מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך.


יום שישי, 10 ביולי 2020

עדכונים בנושא אבטלה מתאריך 7 ביולי 2020ביטוח לאומי דאג שמי שעבודתו הופסקה בעקבות משבר הקורונה, יוכל להמשיך לקבל את דמי האבטלה.
להלן עדכונים שהתקבלו בנושא דמי אבטלה:

הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל- 16.8 למי שנגמרו ימי הזכאות
מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך, וכן מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.20 והפסיק לעבוד מ-1.3 עד 16.8 – ביטוח לאומי יאריך לו את תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ל-16.8.20.
יש לשים לב, המשך התשלום יהיה אוטומטי למי ששנת האבטלה שלו עדיין בתוקף, וגם למי שהסתיימה שנת האבטלה מ-1.3.20 ואילך
כלומר, מובטלים שקיבלו דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה, ושנת האבטלה שלהם הסתיימה לאחרונה, לא יצטרכו להגיש תביעה חדשהביטוח לאומי נערך לחדש לכם את התשלום באופן אוטומטי, אם עדיין לא חזרתם לעבודה

תשלום דמי אבטלה למי שסיים את ימי הזכאות שלו בחודשים ינואר ופברואר 2020
מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה – יקבל דמי אבטלה מ- 1.7.20 עד 16.8.20.
לקבלת דמי האבטלה יש להתייצב און ליין באתר שירות התעסוקה.

שימו לב, התשלום יהיה באופן אוטומטי למי שהתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך להגיש תביעה.

קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה למי שפוטר עד 16.8
מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת, מ- 1.3.20 עד 16.8.20, ויש לו לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. במקרה זה הזכאות היא למחצית מימי האבטלה לעומת מי שצבר 12 חודשי עבודה.

שימו לב, ביטוח לאומי יבדוק שוב את התביעות שנדחו בשל אי צבירת תקופת אכשרה למי שהפסיקו לעבוד מ- 1 במאי 2020, ויעדכן את הזכאים.

הארכת תקופת תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת
מקבלי דמי אבטלה יקבלו דמי אבטלה ביחד עם הקצבאות האלה עד ל-15.8.20

דמי מזונות
הבטחת הכנסה
קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67)

קצבת שאירים
קצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים)

מידע למי שהוצא לחל"ת חוזר
מבוטח שהוצא לחל"ת, חזר לעבודה והוצא שוב לחל"ת, צריך לבצע את הפעולות הבאות, כדי שנבדוק את זכאותו להמשך תשלום דמי אבטלה.

חשוב לדעתהזכאות לדמי אבטלה תיבדק רק אם החל"ת החוזר הוא לתקופה של 30 ימים לפחות.

מי שהוצא לחל"ת חוזר בשנת האבטלה או ששנת האבטלה שלו הסתיימה מ- 1 למרץ 2020 ואילך
עליו לחזור ולהתייצב באתר שירות התעסוקה, ולשלוח לביטוח לאומי לאתר  מכתב מהמעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה.
אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

מי שעבד אצל כמה מעסיקים  
 • מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת בשניהם, חזר לעבוד במקום עבודה אחד והוצא שוב לחל"ת – צריך לשלוח לביטוח לאומי באתר מכתב מהמעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.
 • מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד, ואז הוצא לחל"ת ממקום העבודה השניצריך לשלוח לביטוח לאומי באתר  מכתב מהמעסיק השני הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.