יום ראשון, 14 במרץ 2021

זכויות עובדים בהליכי אימוץ, פונדקאות ואומנה

 

מרבית הוראות חוק עבודת נשים לעניין חופשת לידה והזכות להיעדר בעקבות לידה חלות גם על הורה מאמץ, הורה מיועד (במקרה של פונדקאות), וכן הורה במשפחת אומנה, בתנאים מסוימים הקבועים בחקיקה.

זכויות עובדים במהלך טיפולי פוריות והפריה 

לעובדים ועובדות שעוברים טיפולי פוריות יש זכויות שונות, כגון: מספר ימי היעדרות מהעבודה והגבלת פיטורים בתקופת טיפולי הפוריות. מעסיקים אינם רשאים להפלות בין מועמדים לעבודה עקב כך שהם עוברים טיפולי פוריות או הפריה.

קבלה לעבודה

מועמדים ומועמדות לעבודה לא נדרשים להודיע למעסיקים על טיפולי פוריות או הפריה, והמעסיקים פוטנציאלים אינם רשאים להפנות למועמדים שאלות בנושא זה.

היעדרות מעבודה

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית (הן במסגרת אשפוז והן במסגרת של טיפול אמבולטורי). 
עובד רשאי להיעדר מעבודתו בתקופה שבה הוא עובר טיפולי פוריות.

זאת בכפוף לכל התנאים הבאים:

 1. הרופא המטפל בעובדת או בעובד אישר בכתב שהטיפול מחייב את ההיעדרות מהעבודה.
 2. העובד או העובדת הודיעו על כך מראש למעסיקים.
 3. תקופת ההיעדרות לא עולה על מכסת ימים מסוימת. מכסת הימים משתנה בין עובדת לעובד:
  • לגבי עובדת – ארבע סדרות של טיפולים במהלך שנה, כאשר כל סדרה של טיפולים לא עולה על 16 ימים במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע, ועל 20 ימים – במקום עבודה בו עובדים 6 ימים בשבוע.
  • לגבי עובד – 12 ימים בשנה.

היעדרות מעבודה, בתנאים האמורים לעיל, מוכרת כהיעדרות מפאת מחלה.

להוראות החוק והתקנות בנושא זה:

הגבלת פיטורים

אין לפטר עובדים או עובדות במהלך תקופת הזכאות להיעדר מהעבודה עקב טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות, וכן במשך תקופה של 150 ימים שלאחר מכן, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. לצורך אישור ההיעדרות נדרש אישור בכתב מהרופא המטפל כי הטיפולים מחייבים היעדרות.

הגבלת הפיטורים חלה גם על עובדים ועובדות, שלא נעדרו מהעבודה עקב טיפולי ההפריה, בתנאי שמתקיימים לגביהם התנאים הבאים:

 • עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, במשך שישה חודשים לפחות.
 • העובדים הודיעו למעסיק על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד קבלת הודעה מוקדמת לפיטורים או ממועד הפיטורים, לפי המוקדם מביניהם, ומסרו לידיו אישור של רופא מטפל בכתב על הטיפולים.

הרופא המטפל הוא המכריע לגבי השאלה מה נחשב בגדר טיפולי פוריות.

הערות:

 • הגבלת הפיטורים חלה כאשר ההיעדרות מהעבודה היא עקב טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר והיא חלה למשך תקופה של שנתיים מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • הגבלת הפיטורים חלה לגבי עובדת שעברה טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית לקראת הולדת ילד מבן זוג קודם, גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי.
 • הגבלת הפיטורים חלה גם על פגיעה בהיקף המשרה או פגיעה בהכנסה של העובדים.
 • הגבלת הפיטורים חלה גם על אי חידוש חוזה עבודה.

להוראות החוק בנושא זה:

שאלות ותשובות

1. האם הוראות החוק בדבר טיפולי פוריות חלות גם על עובד (גבר)?
הוראות החוק בדבר טיפולי פוריות חלות על גם על עובד וגם על עובדת העוברים טיפולי פוריות.
 
2. האם החוק כולל גם שעות ליווי של בן/בת הזוג?
החוק לא כולל שעות ליווי של בן/בת הזוג לטיפולי פוריות. החוק חל רק על עובד או עובדת שעובר טיפולי פוריות בעצמו לפי אישור רפואי.
 
3. האם החוק כולל גם בדיקות ומעקבים שאינם מסתיימים בטיפול או לא נעשו לצורך טיפול בפועל (כמו בדיקות שנערכות לצורך בירור המצב)?
תשובה – החוק חל גם על בדיקות לצורך טיפולי הפוריות במידה והרופא המטפל מאשר כי בדיקות אלו נערכו במסגרת טיפולי הפוריות.
 
4. מה דינם של ימי היעדרות לצורך טיפולי הפוריות, האם על המעסיק לשלם עבורם כמו ימי מחלה– 0% יום ראשון 50% ימים שני שלישי ו100% מהיום הרביעי ואילך, או החל מהרגע הראשון?
עובדת או עובד הנעדרים בשל טיפולי פוריות, זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורים להם, עד 40 שעות בשנה  – בהתאם לחלקיות המשרה, כאשר התשלום בגין שעות אלה הוא מהיום הראשון להיעדרות.

זכויות נשים בהריון ובני זוגן במקום העבודה

נשים בהריון ובני זוגן זכאים להיעדר מעבודתם בתנאים מסויימים. בנוסף, יש הגבלה על העסקה של עובדת בהריון בסביבת מקור חום, חומרים מסוכנים או קרינה וכמו כן יש הגבלת עבודה בשעות נוספות, בלילה ובמנוחה השבועית. עובדת בהיריון נדרשת להודיע על כך למעסיק בחודש החמישי, ובמקרים מסויימים אף מוקדם יותר. מועמדת לעבודה אינה חייבת להודיע על ההיריון, ומעסיקים אינם רשאי להפלות בין מועמדים לעבודה עקב היות המועמדת בהריון.

הודעה על הריון

הודעה על הריון לפני קבלה לעבודה

מועמדת לעבודה לא נדרשת להודיע למעסיק פוטנציאלי על היותה בהריון. מעסיק פוטנציאלי אינו רשאי להפנות למועמדת שאלות בנושא זה.

מתי צריך להודיע למעסיק על הריון

עובדת צריכה להודיע למעסיק על היותה בהריון, לכל המאוחר, בחודש החמישי להריון.

עם זאת, עובדת צריכה להודיע למעסיק על היותה בהריון, תוך עשרה ימים מהיום בו נודע לה על ההריון, ולצרף להודעה אישור רפואי בדבר ההריון, אם היא עובדת בתנאים הבאים:

 • בחשיפה לחומרים העשויים להזיק לה או לעובר, שנקבעו בתקנות עבודת נשים ובתקנות בטיחות בעבודה 
 • בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות. 

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה. מעסיקים אינם רשאים לפטר, לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת במהלך חופשת לידה.


חופשת לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, בהתאם לתקופת העבודה שקדמה לחופשת הלידה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, כמפורט להלן:​​

 • עובדת שצברה לפני תחילת חופשת הלידה 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק, זכאית לחופשת לידה מלאה – חופשת לידה של 26 שבועות, מהם זכאית העובדת לנצל עד 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.
 • עובדת שלא צברה לפני תחילת חופשת הלידה 12 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק, זכאית לחופשת לידה חלקית – חופשת לידה של 15 שבועות, מהם זכאית העובדת לנצל עד 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער. 
במקרים מסויימים, עובדים שבת זוגם ילדה יכולים לצאת לחופשת לידה במקום ימי חופשת הלידה שלא נוצלו על ידי בת הזוג.

דמי לידה

ככלל, עובדת שילדה זכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. פירוט תנאי הזכאות לדמי לידה באתר המוסד לביטוח לאומי.

הפרשות לקופת גמל

על המעסיק להמשיך ולהעביר​ תשלומים לקופת גמל, בעד התקופה שבעדה העובדת זכאית לדמי לידה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • העובדת עבדה אצל אותו מעסיק שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
 • המעסיק והעובדת, או המעסיק לבדו, שילמו תשלומים לקופת הגמל קודם לכן.
 • העובדת שילמה לקופת הגמל בעד תקופת הזכאות לגמלה לשמירת הריון, את התשלומים החלים עליה, ככל שהם חלים.

זכויות עובדים שבת זוגם ילדה

עובדים שבת זוגם ילדה, זכאים בתנאים מסויימים להיעדר מהעבודה או לנצל חלק מימי חופשת הלידה. עובדים שנעדרו מעבודתם, בשל כל אחת מהסיבות האלה, חלים לגביהם הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת הלידה של עובדת.

היעדרות מהעבודה בזמן הלידה

עובדים רשאים לזקוף, על חשבון ימי המחלה שנצברו לזכותם, היעדרות מהעבודה לצורך נוכחות בלידה של בת זוגם, מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

עובדים המבקשים לזקוף היעדרות לצורך נוכחות בלידה, על חשבון ימי מחלה, נדרשים להודיע על כך למעסיק על גבי הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות​, בצירוף אישור של הרופא המטפל בבת הזוג.

הוראות החוק והתקנות בנושא זה:

זכויות לאחר תום חופשת לידה

אחרי סיום תקופת חופשת הלידה, יש לעובדות זכויות שונות, כגון היעדרות מהעבודה במצבים מסויימים והגבלת פיטורים.


היעדרות מעבודה עקב מצב רפואי

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לאחר תום חופשת הלידה, אם רופא אישר שמצבה עקב הלידה מחייב זאת.

תקופת ההיעדרות בנסיבות אלה, תהיה מתום חופשת הלידה עד לתום שישה חדשים מאותו יום, בכפוף לתקופה שאישר הרופא. היעדרות מעבודה בנסיבות אלה, כמוה כהיעדרות מפאת מחלה​.

הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת ההיעדרות

במהלך תקופת ההיעדרות לאחר תום חופשת הלידה עקב מצב רפואי:

 • מעסיק אינו רשאי לפטר, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת.
 • מעסיק אינו רשאי לתת לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים.

הגבלת הפיטורים, חלה גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיעדרות.

הגבלת הפיטורים והרעת התנאים כאמור לעיל, חלה אף בתקופה של 60 ימים שלאחר תום ימי ההיעדרות, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הוראות החוק בנוגע להגבלת פיטורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה