יום רביעי, 19 במאי 2021

ביטוח לאומי – מבוא

 


כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה חייב להיות מבוטח ולשלם דמי ביטוח (ביטוח לאומי + דמי בריאות) וכן מחויב להיות חבר באחת מקופות החולים.

הגדרות

שכר ממוצע במשק – נתון הנקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; החל מחודש ינואר 2020 השכר הממוצע במשק הוא 10,551 ₪.

שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי – תשלום המחושב על השכר שעד גובה של 60% מהשכר הממוצע במשק, דהיינו – עד שכר של 6,331 ₪ לחודש.

שיעור מלא של דמי ביטוח לאומי חלק השכר העולה על השיעור המופחת של 6,331 ₪ בחודש (60% מהשכר הממוצע במשק, כמפורט לעיל) ועד להכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח.

הכנסה מירבית – לגבי תשלום דמי הביטוח קיימת תקרת הכנסה. אם הכנסות המבוטח עולות על התקרה, הוא ישלם דמי ביטוח עד לסכום התקרה. השכר המקסימלי שיבוטח הינו  44,020 ₪ לחודש. בגין כל הכנסה מעבר לכך, לא יבוצע חישוב של דמי ביטוח חייבים.

גיל פרישה – הגיל שבו זכאי מבוטח לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) בהתאם למבחן הכנסות: 67 לגבר ו-62 לאישה (בהתאם לטבלאות שבחוק גיל פרישה).

הגדרות לעניין מענק פרישה לעניין דמי ביטוח לאומי – סוגי מענקים הפטורים מתשלום דמי ביטוח

 1. פיצויי פיטורים – פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. למען הסר ספק, גם החלק הפטור ממס וגם החלק החייב במס לפי סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה – פטורים מדמי ביטוח לאומי.
 2. פדיון חופשה – פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות (יש להבחין בין תשלום עבור ימי חופשה אשר משולמים לעובד במהלך קיומם של יחסי עובד-מעסיק – אשר חייב בדמי ביטוח, ובין פדיון חופשה המשולם בסיום יחסי עובד-מעסיק ואינו חייב בדמי ביטוח).
 3. פיצוי בגין אי-הודעה מוקדמת – פיצוי בשל אי-הודעה מוקדמת שניתן לעובד לתקופה העולה על מכסת הימים המנויה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001.
 4. פדיון ימי מחלה בסיום יחסי עובד מעסיק.
 5. מענק הסתגלות.

הסכום הבסיסי

הסכום אשר לפיו מחושבות הגמלאות בהתאם לפרק המתאים בחוק הביטוח הלאומי.

סכום בסיסי 1 (נכון לשנת 2020 – 8,915 ₪):

 • מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' ו-ג' בפרק ג';
 • דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' ו-ח' בפרק ה';
 • דמי תאונה המשתלמים לפי הוראת פרק ו';
 • קצבת נכות המשתלמת לפי הוראת סימן ג' בפרק ט';
 • מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;
 • תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;
 • מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;
 • גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;
 • גמלה לשמירת הריון.

סכום בסיסי 2:

 • לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בחוק הביטוח הלאומי:

בעד הילד הראשון והחמישי ואילך במניין ילדיו של ההורה………… 152 ₪.

בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה……… 192 ₪.

 • לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, או תוספת כאמור בסעיף 68(ג) 142 ₪.

סכום בסיסי 3 (נכון לשנת 2020 – 8,804 ₪):

מתייחס לעדכון קצבאות אחרות ולחישוב ההכנסה המירבית לגביית דמי ביטוח.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה