יום שבת, 20 בנובמבר 2021

זכויות נשים בהריון ובני זוגן במקום העבודה

 

נשים בהריון ובני זוגן זכאים להיעדר מעבודתם בתנאים מסויימים. בנוסף, יש הגבלה על העסקה של עובדת בהריון בסביבת מקור חום, חומרים מסוכנים או קרינה וכמו כן יש הגבלת עבודה בשעות נוספות, בלילה ובמנוחה השבועית.

הודעה על הריון לפני קבלה לעבודה

מועמדת לעבודה לא נדרשת להודיע למעסיק פוטנציאלי על היותה בהריון. מעסיק פוטנציאלי אינו רשאי להפנות למועמדת שאלות בנושא זה.

מתי צריך להודיע למעסיק על הריון

עובדת צריכה להודיע למעסיק על היותה בהריון, לכל המאוחר, בחודש החמישי להריון.

עם זאת, עובדת צריכה להודיע למעסיק על היותה בהריון, תוך עשרה ימים מהיום בו נודע לה על ההריון, ולצרף להודעה אישור רפואי בדבר ההריון, אם היא עובדת בתנאים הבאים:

  • בחשיפה לחומרים העשויים להזיק לה או לעובר, שנקבעו בתקנות עבודת נשים ובתקנות בטיחות בעבודה 
  • בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות. 

הגבלת עבודה בסביבת מקור חום, חומרים מסוכנים או קרינה

​מרגע שנודע למעסיק כי העובדת בהריון, הוא אינו רשאי להעסיקה בקרבה למקור חום, בחשיפה לחומרים המפורטים בתקנות עבודת נשים ובתקנות הבטיחות בעבודה, וכן בחשיפה לקרינה מייננת ולזיהום רדיואקטיבי ברמה העולה על הרמה הקבועה בתקנות.

הגבלת עבודה בשעות נוספות, בלילה ובמנוחה השבועית

החל מהחודש החמישי להיריון ואילך, חל איסור להעסיק עובדת בהיריון:

  • בשעות נוספות וכן ביום מנוחה שבועי, אלא אם כן העובדת הסכימה בכתב לעבוד בשעות נוספות או ביום מנוחה שבועי, וכן מסרה למעסיק אישור רפואי לפיו אין מניעה להעסיקה כאמור.
  • בשעות הל​י​לה, אם העובדת הודיעה למעסיק בכתב שאין היא מסכימה לעבוד בשעות הלילה.

הוראות החוק בנושא זה:

מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת בהיריון, או לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהריון, אשר עבדה אצלו או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות, אלא אם ניתן היתר לפיטורים על ידי זרוע העבודה. זאת בין אם מדובר בעובדת קבועה, ארעית, או זמנית. 

אם עובדת בהיריון פוטרה בלא שניתן למעסיק היתר מזרוע העבודה, פיטוריה בטלים, בין אם המעסיק ידע על ההיריון ובין אם לאו, והעובדת זכאית לחזור לעבודתה.

כלל זה נכון גם לגבי אי חידוש חוזה עבודה, שהגיע לסיומו במהלך תקופת ההיריון.

עובדת המועסקת על ידי קבלן כח אדם

איסור הפיטורים חל על קבלן כח האדם, והמעסיק בפועל אינו רשאי לגרום לפיטורי העובדת, אלא אם ניתן היתר לפיטורים על ידי זרוע העבודה.  

על מנת לקבל היתר, נדרש להוכיח שהפיטורים אינם בקשר להיריון. לצורך קבלת ההיתר, הן על קבלן כח האדם והן על המעסיק בפועל לפנות בבקשה לזרוע העבודה ועליהם להוכיח שהפיטורים אינם בקשר להיריון.

חשוב לציין:

  • רואים כפיטורים של עובדת בהיריון גם הפסקת זמנית של ההעסקה על ידי קבלן כח האדם.
  • ההיתר מזרוע העבודה אמנם לא נדרש כאשר מדובר בפיטורי עובדת בהריון שעבדה פחות מששה חודשים אצל אותו מעסיק או מקום עבודה. עם זאת, עובדת שפוטרה בהיותה בהיריון יכולה לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה לקבלת סעד, בהסתמך על הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו, בין היתר, מחמת היריון.

להוראות החוק בנושא זה: 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה