יום ראשון, 8 בינואר 2023

הפקדות לביטוח פנסיוני לקרן השתלמות ולקופת גמל

 

מבוא

האחריות להעברת הסכומים החודשיים של עובדים שכירים אל הגופים הפנסיוניים (קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של העובד) או אל קרנות ההשתלמות (אם העובד זכאי לקרן השתלמות), היא על המעסיק.

 • האחריות של המעסיק היא להעביר הן את חלקו של העובד והן את חלקו של המעסיק.

מועד העברת הכספים

 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לביטוח הפנסיוני או לקרן השתלמות במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
  • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
 • מעסיק שלא העביר את הכספים אל הגוף הפנסיוני או לקרן ההשתלמות במועד, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית, החל מהיום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים ועד למועד התשלום בפועל. שיעור הריבית הוא שיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.


מועד העברת הכספים

 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לביטוח הפנסיוני או לקרן השתלמות במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
  • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
 • מעסיק שלא העביר את הכספים אל הגוף הפנסיוני או לקרן ההשתלמות במועד, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית, החל מהיום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים ועד למועד התשלום בפועל. שיעור הריבית הוא שיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.

הלנת שכר

 
דוגמה
 • מעסיק שילם לעובד את שכר חודש מאי וגם ניכה משכר העובד את חלקו של העובד בתשלום הפנסיה.
 • על המעסיק להעביר את הסכומים המיועדים אל הביטוח הפנסיוני (קרן הפנסיה, קופת הגמל או ביטוח מנהלים) לכל המאוחר עד ה-1 ביולי.
 • מועד העברת הסכומים נקבע באופן הבא:
  • המועד לתשלום שכר העבודה של חודש מאי הוא 1 ביוני.
  • המועד שבו רואים את השכר כמולן הוא 10 ביוני.
  • יש להעביר את הסכומים בתוך 21 יום ממועד זה, כלומר עד ה-1 ביולי.
 • לקופת הגמל (קרן הפנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל) יש זכות לתבוע את המעסיק על פיצויי הלנה בגין הפקדות שלא בוצעו לקופת הגמל.

עבירה פלילית

דוגמה
בדוגמה הקודמת, מעסיק שלא מעביר את הכספים לקופת הגמל או לקרן הפנסיה עד 1 ביולי (21 יום מהמועד, שבו יראו את שכר חודש מאי כשכר מולן) ייחשב כמעסיק שהלין את השכר, והוא עשוי להיות מחויב בפיצויי הלנת שכר.
אם לא יעביר לקרן הפנסיה או לקופת הגמל את הסכומים שניכה משכר העובד עד תאריך 10 ביולי (30 יום מהמועד, שבו יראו את שכר חודש מאי כשכר מולן, שהם 40 יום המועד שבו היה על המעסיק לשלם את שכר חודש מאי), הוא צפוי לעונש קנס או מאסר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • מעסיק שלא העביר את כספי הביטוח הפנסיוני לקופת הגמל חשוף לתביעה של קופת הגמל כנגדו לתשלום כספי הביטוח. אם הכספים לא הועברו תוך 30 יום ממועד תשלום השכר, המעסיק חשוף גם לתביעה לפיצויי הלנת קצבה. יש להדגיש כי תביעה בעילה של הלנת קצבה יכולה להיות מוגשת רק על ידי קופת הגמל כנגד המעסיק.
 • בנוסף, עובד שנגרם לו נזק רשאי לתבוע את המעסיק על הפרת חובותיו על פי חוזה העבודה. העובד רשאי לבחור בין שני סעדים לתביעה:
  1. תביעה לפי עילת אכיפה שבה הסעד המבוקש הוא חיוב המעסיק לשלם לקופת הגמל את הסכומים שהוא חב לקופה.
  2. תביעה לפי עילת הפיצויים שבה הסעד המבוקש הוא תשלום פיצוי לעובד עצמו בגין הנזק שנגרם לו בשל אי ביצוע תשלומי המעסיק לקופת הגמל.
 • הלכה פסוקה היא שיש להעדיף את עילת האכיפה על פני עילת הפיצויים. לפסק דין בנושא זה לחצו כאן.
 • מעסיק שלא העביר את את הסכומים שניכה משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, מבצע עבירה פלילית ועשוי לספוג קנס או מאסר. כמו כן ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה בזרוע העבודה.

זכויותיו של העובד בקופת הגמל במקרה בו המעסיק לא העביר את הכספים לקופת הגמל

 • זכויותיו של עובד בקופת גמל (קרן פנסיה, קופת תגמולים, ביטוח מנהלים) מובטחות גם אם המעסיק נמנע מלשלם את חובו לקופה. כלומר העובד יהיה זכאי לזכויותיו מקופת הגמל (פנסיית נכות, ופנסיית זקנה) גם אם המעסיק לא העביר את התשלומים לקופת הגמל. במקרה זה תהיה זכאית קופת הגמל לחזור אל המעסיק בתביעה לתשלום התגמולים ששילמה לעובד.
 • יחד עם זאת, חובתה של קופת הגמל כלפי העובד תחדל, והעובד לא יהיו זכאי לזכויות בקופת הגמל, בהתקיים שלושת התנאים המצטברים הבאים:
  1. חלפה שנה מהיום שהמעסיק חדל לשלם את חובו לקופת הגמל, ולעובד לא נולדה זכאות במשך אותה שנה לתגמולים מקופת הגמל (למשל עובד שמצב בריאותו מזכה אותו בפנסיית נכות או עובד שהגיע לגיל פרישה).
  2. קופת הגמל שלחה מכתב לעובד ויידעה אותו על כך שהמעסיק חדל מלשלם את תשלומיו, וזאת לאחר 6 חודשים מהמועד בו הפסיק המעסיק מלהעביר את תשלומיו.
  3. קיימת קביעה של בית הדין לעבודה כי הפיגור בגביית החוב אינו נעוץ ברשלנות קופת הגמל או שקיימות נסיבות אחרות המצדיקות שחרור הקופה מהתחייבויותיה כלפי בעובד (כגון שהמעסיק פשט את הרגל).
 • לפסק דין בנושא ראו: עע (ארצי) 1137/02‏ ‏ יוליוס אדיב נ' החברה לפיתוח ולמלונאות רחביה בע"מ.

חשוב לדעת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה