יום שבת, 4 במאי 2024

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני המיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (62-65 לאישה נכון ל-2023, ו-67 לגבר) חברת הביטוח המנהלת את פוליסת הביטוח גובה דמי ניהול מהחוסכים אסור לחברת הביטוח לגבות דמי ניהול מעבר לתקרה המקסימלית החל מ-2008 מעסיקים מחויבים לבצע הפרשות חודשיות לביטוח פנסיוני של עובדיהם (בקרן פנסיהקופת גמל או ביטוח מנהלים)

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (62-65 לאישה נכון ל-2023, ו-67 לגבר).

בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.

ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא "פוליסת ביטוח". היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה, אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.

בעבר (עד שנת 2012) חברות הביטוח שיווקו פוליסות שהבטיחו כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה, דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה (מקדם המרה מובטח). החל מ-2013 כל המבוטחים החדשים בפוליסת ביטוח מנהלים אינם נהנים ממקדם המרה מובטח, וגובה תשלומי הפנסיה שלהם יושפע, בין היתר, משינויים בתוחלת החיים. 

שכירים רשאים לערוך את הביטוח הפנסיוני בביטוח מנהלים בהתקיים שני תנאים:השכר החודשי עולה על פעמיים השכר הממוצע במשק, כלומר 25,072 ₪ (נכון ל-2024).

הסכום המצטבר שהופקד בידי העובד ומעסיקו באותו חודש לקרן פנסיה הוא לפחות 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק, כלומר 5,139.76 ₪ (נכון ל-2024).

עצמאים יכולים להפקיד כספים בביטוח מנהלים רק אם באותה שנה כבר הפקידו לקרן פנסיה לפחות 20.5% מפעמיים השכר הממוצע כפול 12, כלומר 61,677.12 ₪ (נכון ל-2024).

כשהחוסך הוא שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין המעסיק.העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).

התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. 

החל מ-2008 חובה על המעסיק לבצע הפרשות חודשיות לביטוח פנסיוני של העובד (בקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).

המעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) באופן שוטף מדי חודש לפוליסת הביטוח (במקום 6%), ובמקרה כזה בעת סיום ההעסקה (בין אם מדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) העובד יהיה רשאי למשוך את הכספים שנצברו או להשאירם בחיסכון הפנסיוני, והמעסיק לא יצטרך לשלם לו פיצויים פיטורים.

חלקו של המעסיק חייב לכלול תשלום עבור רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. המעסיק חייב לרכוש ביטוח זה במסגרת ביטוח המנהלים אף אם כתוצאה מכך ייאלץ להגדיל את חלקו בהפרשות אל מעבר ל-6.5%, אולם בכל מקרה סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלה על 7.5% מהשכר.

חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

עד לשנת 2008, ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני (כלומר סכום חד פעמי גבוה) בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים.

בפוליסות ביטוח המעניקות תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה, קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008, לבין הפקדות לאחר שנת 2008.את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל מחברת הביטוח כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה.

את הכספים שהופקדו לאחר 2008 יוכל החוסך לקבל כקצבה בלבד. עם זאת, מי שזכאי לקצבה הגבוהה מ-5,012 ₪ (נכון ל-2024), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

כמו כן, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה, ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים (20 שנים) ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, המוטבים שלו (מי שזכאי לקבל את כספי הפנסיה שלו לאחר מותו) יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).

גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה. גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 בפוליסות הוניות נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים, עד גיל הפרישה.

סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון:משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו),

רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה

שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון)

גובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני. רכיב זה ניתן למיקוח בזמן ההצטרפות.

מי מנהל את ביטוח המנהלים?

מי שמבקש לנהל תוכנית ביטוח מנהלים בישראל, נדרש לקבל רישיון מבטח בתחום ביטוח החיים. במסגרת זו הוא נדרש להון עצמי וליכולות ניהול המאפשרות לו לנהל בעבור החוסכים את הסיכונים השונים, כגון סיכוני ההשקעות, סיכוני הביטוח, התפעול והשירות הנדרש.

חברות הביטוח גובות דמי ניהול מהחוסכים בביטוח מנהלים.

החל משנת 2013 קיימת הגבלה על גובה דמי הניהול שאותם רשאית חברת הביטוח לגבות. למידע נוסף ראו איסור גביית דמי ניהול חשבון ביטוח פנסיוני מעל התקרה המקסימלית.

מידע בנוגע לתשואות המושגות ולדמי הניהול הנגבים על ידי הגופים המנהלים, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר, באתרי האינטרנט של הגופים המנהלים או באמצעות פנייה ישירה לגופים עצמם. אפשרות נוספת היא לפנות ליועץ פנסיוני או לסוכן ביטוח פנסיוני. מידע לגבי נתונים אישיים ניתן למצוא בדוח השנתי ובדוחות הרבעוניים ששולחת לחוסך חברת הביטוח ובאתר האינטרנט של חברת הביטוח באמצעות קוד אישי.

תגיות

אכיפה אפליה בודק שכר בודק שכר מוסמך ביטוח לאומי דיני עבודה דמי הבראה הודעה מוקדמת הלנת שכר עבודה הפרשות לפיצויי פיטורים הפרת זכויות עובדים זכויות סוציאליות זכויות עובד זכויות עובדים חופשה שנתית חופשת לידה חוק שכר שווה לעובדת ולעובד חל"ת חקיקה חרבות ברזל מיסוי מס הכנסה מע"מ מעסיקים ניהול שכר נקודות זיכוי עובדים זרים פיטורים פיצויים פיצויי פיטורים פיצוי פיטורים פנסיה פסק דין פסקי דין צווי הרחבה קורונה שימוע שכר שכר מינימום שעות נוספות שעות עבודה תגמול עובדים תלוש משכורת תלוש שכר תנאי עבודה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה