יום שבת, 26 בדצמבר 2020

פטור ממס למענקי פרישהסעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה

הכלל המרכזי 

מענק פרישה חייב + מענק פרישה פטור = מענק פרישה כולל.  

פיצויי פיטורים

עובד שפוטר או התפטר זכאי לפיצויים, שמשולמים לו על ידי קופת הפיצויים או על ידי המעסיק (כולם או השלמה לסכום שנחסך בקופת הפיצויים). הפיצויים נחשבים הכנסה שחייבת במס. סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור בגין פיצויים עד תקרה מסוימת. סכומי פיצויים שמעבר לתקרה יחויבו במס.

משכורת קובעת לפיצויים – הכנסת עבודה למעט החזר הוצאות ולמעט שווי רכב. 

עובד שהתפטר או פוטר יכול לקבל במשכורת אחרונה:

  • רכיבים שמהווים מענק פרישה, שחייבים במס בכל מקרה ואין עליהם פטור: דמי הבראה, פדיון ימי חופשה, שכר ותשלום בגין מחלה (דמי מחלה).
  • רכיבים שנכללים בטופס 161, שמהווים מענק פרישה וניתן בגינם פטור עד תקרה מסוימת (במידה שהסתיימו יחסי עובד-מעסיק, כמובן): פיצויים; פדיון ימי מחלה; תשלום בגין מניעת תחרות (אי-תחרות); הסתגלות – עובד בכיר מקבל תמורה עבור מספר חודשי הסתגלות לאחר הפיטורים (שכר, תנאים מסוימים, רכב וכו'); הודעה מוקדמת.    

רכיבים אשר הכללתם מותנית (כמשכורת או כמענק):

  1. פיצוי הודעה מוקדמת – תלוי במועד סיום יחסי עובד-מעסיק.
  2. מענק הסתגלות – תלוי במועד סיום יחסי עובד-מעסיק.

פדיון ימי מחלה אינו רכיב שחובה לשלמו למעט אם נקבעה חובה לכך בהסכם קיבוצי, בצו הרחבה או בהסכם אחר. למשל, במוסדות ממשלתיים מקובל לפדות ימי מחלה, על מנת לעודד עובדים לא לנצל ימי מחלה בתקופת העבודה. אחרת נצברים לעובד ימי מחלה ובסיום עבודתו הוא מקבל פדיון של ימי המחלה שלא ניצל. יש לשים לב לכך שמדובר ברכיב פדיון ימי מחלה שלא נוצלו, ולא בימי מחלה בהם העובד נעדר מעבודתו – שהם רכיב שכר שחייב במס בכל מקרה ולא נכלל במענק הפרישה.

חישוב הפטור

  1. הנמוך מבין משכורת קובעת לפיצויים או תקרת החוק 12,420 ₪ .
  2. התוצאה בסעיף 1 x וותק העובד = מענק פרישה פטור.

הגדלת הפטור

רשות המיסים מאפשרת להגדיל את הפטור ב-50% נוספים מהמשכורת, אך בכל מקרה המשכורת הפטורה לא תעלה על התקרה של 12,420 ש"ח.

בהתאם להנחיית רשות המיסים, מעסיק רשאי לחשב את הסכום המוגדל למעט במקרים הבאים:

  1. בעל שליטה.
  2. קרוב.

נוסחה לחישוב ההגדלה:

  1. הנמוך מבין משכורת קובעת לפיצויים x 150% או תקרת החוק 12,420 ₪. 
  2. התוצאה בסעיף 1 x ותק העובד = מענק פרישה פטור.

שינויים בהיקף משרה – סעיף 9(7א)(ד)

סעיף זה נותן מענה לעובד אשר במהלך השנים עבד בחלקיות משרה משתנה, ובכדי שלא ייפגע בחישוב המענק הפטור, נדרש לחשב את הפטור לפי חלקיות המשרה בכל תקופה.

אופן החישוב לעניין היקף משרה משתנה:

שלב 1 – מציאת משכורת מתואמת:

משכורת אחרונה חלקי שיעור המשרה האחרונה.

שלב 2 – חישוב משכורת משוקללת:

(שנות עבודה x שיעור משרה x משכורת מתואמת)

סך שנות העבודה

 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה